logo

.
30.06.2016    

АвторизаціяОпитування

Чи подобається Вам сайт?
 

СтатистикаВимоги до оформлення МАН PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 листопада 2010, 19:29

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Щорічно Мала академія наук України проводить конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, у якому кожний учень-член Малої академії наук звітує про результати своєї роботи над якоюсь конкретною науковою проблемою. Важливим етапом участі у конкурсі-захисті є оформлення результатів роботи у вигляді завершеної письмової наукової праці. При оформленні науково-дослідницької роботи автор повинен розуміти, що представлена ним робота не є учбовий посібник, монографія або дисертація, яка охоплює якійсь розділ або розділи. Поданий на конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН письмовий звіт має відобразити результати власних спостережень, теоретичних або експериментальних досліджень учня, що стосуються якогось конкретного явища чи процесу, або досліджень з історії (у регіоні).

До конкурсу-захисту роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні. Робота повинна містити такі складові частини:

– титульний аркуш,

– зміст,

– вступ,

– основна частина,

– висновки,

– література,

– додатки (при необхідності).

Роботу друкують машинописним способом на звичайній (не портативній) друкарській машинці на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

При друкуванні роботи за допомогою комп’ютера треба дотримуватись

таких вимог:

Шрифт Times New Roman

Розмір шрифта 14 пунктів

Відстань між рядками 1,5 інтервали

Параметри сторінки Формат А4

Розташування Книжне

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів:

лівий – не менше 30 мм, правий – не менше 15 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм. Відстань між текстом та заголовком, а також між заголовками повинна дорівнювати 2 інтервалам (1,5 інтервали – при друкуванні на комп’ютері).

Обсяг основного тексту підготовленої таким чином роботи (без додатків), як правило, повинен складати 20 – 25 сторінок.

Всі сторінки роботи, включаючи список використаних джерел, додатки, таблиці та рисунки, підлягають нумерації на загальних засадах. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші (сторінка 1) номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № . Такі назви структурних частин роботи, як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ЛІТЕРАТУРА, не нумеруються. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах усієї роботи незалежно від номера розділу або додатку. Після номера ілюстрації ставлять крапку і розміщують пояснювальний текст. Таблиці та діаграми також нумерують послідовно в межах усієї роботи незалежно від номера розділу або додатку.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту у окремі рядки. Формули у роботі (якщо їх більше одної) нумерують в межах усієї роботи. Для кращого сприйняття тексту рівняння і формули треба виділяти у окремі рядки і номери формул записувати біля правого берега аркуша в круглих дужках, наприклад:

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (:). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти), таблиці і діаграми необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці таким чином, щоб їх можна було розглядати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-3]...". Список використаних джерел у розділі „Література” треба розміщувати у порядку появи посилань у тексті роботи.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, є, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток літерою не позначується. Кожний додаток повинен мати свій заголовок.

Останнє оновлення на Понеділок, 01 листопада 2010, 19:34
 
bottom


Створено Web-Design-Studio.